رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت رنگ های پایه آب

CP 234

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت رنگ های پایه آب

مایع امولسیونی برپایه وینیل استات، استرهای اکریلیک و وینیل استر ورساتیک اسید

ماهیت شیمیایی


51±1

20-50

4-5

امولسیون سفید رنگ

1.02-1.13

4

نانیونیک

قابل اختلاط به هر نسبتی

عالی

کمتر از 3

شفاف و غیر قابل انعطاف

%

Poise

g/cm3

°C

(mg KOH/gr)

درصد جامد

ویسکوزیته

( Brookfield viscometer RV-II Spindle No: 5; rpm: 20;23°C)

PH (دمای 20°C)

ظاهر

دانسیته

حداقل دمای تشکیل فیلم(MFFT)

ماهیت یونی

قابلیت حلالیت با آب

قدرت نگهداری رنگدانه

عدد اسیدی

ظاهر

مشخصات محصول

مشخصات تکمیلی

محصول

مشخصات فیلم


کاربرد

رنگ پلاستیک

لمینیت


شرایط نگهداری

می باشد. (Free Formaldehyde)حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده CP 234برای جلوگیری از رشد باکتری رزین

شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت 6ماه قابل نگهداری می باشد.


جنبه های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.


بسته بندی

بشکه فلزی 200 کیلوگرمی درب و رینگی

CP 234

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت رنگ های پایه آب

مایع امولسیونی برپایه وینیل استات، استرهای اکریلیک و وینیل استر ورساتیک اسید


مشخصات

درصد جامد

50±1 %


ویسکوزیته

Brookfield viscometer RV-II

Spindle No: 7; rpm: 20; 23°C

20-50poise


PH (دمای 20°C)

3-5


ظاهر

امولسیون سفید رنگ


دانسیته

1/02-1/13 g/cm3


حداقل دمای تشکیل فیلم(MFFT)

4 °C


ماهیت یونی

نانیونیک


قابلیت حلالیت با آب

قابل اختلاط به هر نسبتی


قدرت نگهداری رنگدانه

عالی


عدد اسیدی

کمتر از 3 (mg KOH/gr)


ظاهر

شفاف و غیر قابل انعطاف


کاربرد

رنگ پلاستیک

لمینیت


شرایط نگهداری

حاوی مقدار کافی ماده نگهدارندهCP 234 برای جلوگیری از رشد باکتری رزین

می باشد(Free Formaldehyde)

شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.


جنبه های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.


بسته بندی

بشکه فلزی 200 کیلوگرمی درب و رینگی

به این محصول نیاز دارید ؟

با ما تماس بگیرید

!function(){function t(t){this.element=t,this.animationId,this.start=null,this.init()}if(!window.requestAnimationFrame){var i=null;window.requestAnimationFrame=function(t,n){var e=(new Date).getTime();i||(i=e);var a=Math.max(0,16-(e-i)),o=window.setTimeout(function(){t(e+a)},a);return i=e+a,o}}t.prototype.init=function(){var t=this;this.animationId=window.requestAnimationFrame(t.triggerAnimation.bind(t))},t.prototype.reset=function(){var t=this;window.cancelAnimationFrame(t.animationId)},t.prototype.triggerAnimation=function(t){var i=this;this.start||(this.start=t);var n=t-this.start;504>n||(this.start=this.start+504),this.element.setAttribute(“transform”,”rotate(“+Math.min(n/1.4,360)+” 12 12)”);if(document.documentElement.contains(this.element))window.requestAnimationFrame(i.triggerAnimation.bind(i))};var n=document.getElementsByClassName(“nc-loop_circle-02-24”),e=[];if(n)for(var a=0;n.length>a;a++)!function(i){e.push(new t(n[i]))}(a);document.addEventListener(“visibilitychange”,function(){“hidden”==document.visibilityState?e.forEach(function(t){t.reset()}):e.forEach(function(t){t.init()})})}();