دیسپرس کننده AP 093
دیسپرس کننده قابل مصرف در صنایع رنگ و کاغذسازی

AP 093

محلول آبی بر پایه سدیم پلی اکریلات

بشکه فلزی 200 کیلوگرمی درب و رینگی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

می باشد. (Free Formaldehyde)حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده AP 093برای جلوگیری از رشد باکتری رزین

شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت 6ماه قابل نگهداری می باشد.

 

صنایع رنگسازی

صنایع کاغذ سازی

صنایع چسب

AP 093

واحد مقدار
درصد جامد
%
30±1

ویسکوزیته

( Brookfield viscometer RV-II Spindle No: 5; rpm: 20;23°C)

Centipoise
1-3.2
PH (دمای 20°C)
9-11
ظاهر
امولسیون کرم رنگ
قابلیت حلالیت با آب
قابل اختلاط به هر نسبتی
ظاهر
شفاف